ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

sask

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก

          พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี “สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม

(1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัย เพื่อ

พัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการ

ทั้งบุคลากรในประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน

          ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 มีสำนักงานตั้งอยู่

ณ 80/10 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภารกิจ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวน 17,400 คน

ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
 2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
 3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
 4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู

ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ออกเป็น 3 งาน คือ

 1. งานอำนวยการ
 2. งานสวัสดิการ
 3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญๆ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกครูดีมีทุกวัน
 2. โครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 129 คน
 3. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ

          สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 11,840 คน สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 5,580 คน รวม 17,420 คน