จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครูผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม  จัดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม   มีกิจกรรม ๓ อ. อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย   นายปรารถนา พละมา     ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และประธานศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุ         นายนิวัตน์ โรจนาพงษ์ ได้จัดเลีี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน  ร้องเพลง แก่ครูฯ ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สว1

สว2

สว3

สว4