ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด พบผู้บริหารโรงเรียน สพม. เขต 22

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต 22 ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 22 และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป. นครพนม เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

พบ1

พบ 2