2 ภารกิจในวันเดียวของผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัด

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

กคๅ

กค2

ในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกิจกรรม “ตุ้มโฮม ยามแลง จังหวัดนครพนม” ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัด โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ เป็นประธาน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน

กค3

กค4

กค5

กค6

กค7