ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการสกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครพนม

ชุม1

ชุม2