ประชุมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนมได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพ

ศ1

ศ2

ศ3