ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒ คน นางศิรินภรณ์  นันนิยงค์ และนางสาวจีระนันท์ จักรคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในกลุ่มสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อบรม1

คาย1