ประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อความปรองดอง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อความปรองดองระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดนครพนม

อุดร1