ร่วมเป็นเกียรติอบรมโครงการพัฒนาชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมอบรมพัฒนากลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี  ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดีขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดที่ ๒ วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม พี.ซี.แกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร

สกล

พัฒ