เป็นวิทยากรให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการนำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้งาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๐ คน

เขต1