การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อรับนโยบายและติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

IMG_2522 IMG_2521