พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปลีลา

วันที่ 9 เมษายน 2559

 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้มอบพระพุทธรูปปางลีลาให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเบิกเนตร

ในวันเดียวกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและผู้ที่มาติดต่องานมีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา

 21