ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Untitled-1 copy

ตารางรายการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม “โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน” กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมตรวจสุขภาพตาและหัวใจ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม