ประกาศการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

zzKhYNgdHM_1530503155

ประกาศการคัดลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”
ใบสมัครเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
ใบสมัครเสนอชื่อครูผู้เสียสละด้านการศึกษา

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม