ประกาศเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ใช้1
ประกาศเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป