ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและตอบคำถามสดครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)

งานนำเสนอ PowerPoint