ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม มอบให้นางเอมอร จันทร์นนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
182370
182369
182354
182355