ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ น. นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม เพื่อสะท้อนปัญหาสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านบริการ เพื่อให้มีการบริการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รับรู้กิจการของโรงพยาบาลนครพนม

รพ1

รพ2