ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สนง. สกสค.จังหวัดนครพนม นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม เปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์ ได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานที่ได้ช่วยกันทำงาน จนศูนย์ฯเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯผลงานที่ปรากฏเป็นที่ชื่นชอบแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาประธานศูนย์ได้แสดงความยินดีโดยมอบของที่ระลึกให้กับ นายปริญญา ธรเสนา ศธจ.นพ กรรมการโดยตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นี้ และชื่นชมยินดีกับผลงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทั้ง ๕ กลุ่ม ๑ หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๒ จาก สกสค ในจำนวนผู้ได้รับรางวัล มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ศูนย์ฯได้รับความร่วมมือจากการร้องขอของประธานศูนย์ในการจัดทนายอาสา มาให้คำปรึกษาชี้แนะ แก่เพื่อนครูที่มารับบริการ และอยู่เวรประจำที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ๑.ว่าที่ รต.ถิรวัฒน์ จำปาไชยศรี, ๒. น.ส.วรินทร วิสิฎฐยางกูร, ๓. นายไพฑูรย์ หาญมนตรี, ๔. น.ส.จารุวรรณ เจริญพันธ์, ๕.นายวิชัย วงศ์คำจันทร์ และ ๖. นายภัยวิรัตร คนครอง ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของคณะกรรมการบริหารชุดนี้ และกรรมการยังอุทิศเวลามาปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเพื่อนครู ในวันทำการทุกวัน จนได้รับคำชื่นชมว่าเป็นศูนย์ฯ ที่เป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆ

1

IMG_8084

IMG_8076

70811049_762799020819878_3350252422785138688_n

IMG_8078

IMG_8079