ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ ประธานที่ประชุม นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม เลขานุการ และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน คณะกรรมการมีมติพิจารณาดำเนินงานของคลินิกกฎหมายศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม โดยมีทีมทนายอาสาให้คำปรึกษาฟรี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาหนี้สินครู กรณีถูกปองร้าย ฉ้อโกง ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาการประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์ฯ เชิงรุก กรณีกรรมการที่มีหน่วยงานหากมีการจัดประชุมครู ขอให้แจ้งประธาน เลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาสัมพันธ์นายสมพงษ์ อุมะวรรณ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูจังหวัดนครพนม สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
IMG_8465

IMG_8470

IMG_8474