ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม จัด ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓)นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประธานที่ประชุม ให้ทำระเบียบวาระ/รายงานการประชุม มิติใหม่ ในรูปแบบไฟล์ PDF แจ้งคณะกรรมการ นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือไอแพดเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง ทำให้ ลดการใช้กระดาษ ประหยัดงบประมาณในการจัดทำรูปเล่มเอกสาร คณะกรรมการได้พิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ติดตามหนี้ค้างชำระ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

งานนำเสนอ PowerPoint

IMG_0211

IMG_0208

IMG_0207