ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

งานนำเสนอ PowerPoint