ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๑๕๖๔

งานนำเสนอ PowerPoint