ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้มีวาระพิจารณาสำคัญ  คือ การคัดเลือกให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี๒๕๖๐ การคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล และโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ได้แก่ รางวัลสุดยอดครูดีและครูดีชายขอบ ประจำปี ๒๕๖๐

ชุมกก