ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา   พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  และได้เชิญ นายชาติชาย  อุมะวรรรณ            ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครพนม แจ้งรายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนส่งเสริมความมั่นคง ช.พ.ค. ช.พ.ส. โดยธนาคารออมสินได้มอบรายชื่อและหนังสือขอความร่วมมือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 เขต 2 และ สพม.เขต 22 แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากธนาคารออมสิน ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

ชุม1

ชุม2