ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งท่ี่ ๒/๒๕๖๑

นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญสำนักงานบังคับคดีจังหวัดและคณะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ รวม ๓ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท

ชุม1

ชุม2

ชุม3