ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปรารถนา ผละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงาน ทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าภาพได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงทิทยา) ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1551923586601
S__5021707
1551923589209