ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด นำครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม นำครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความภาคภูมิใจในเกียรติของวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนด้วยวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ประชุม1

ประชุม2