กิจกรรม “วิธีสร้างสุข ในยุคนี้”

วันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ โรงพยาบาลนครพนม สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม, ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม, ชมรมจริยธรรม โรงพยาลนครพนมและมูลนิธิศรีโคตรบูร จัดกิจกรรม สาระบันเทิง “วิธีสร้างสุข ในยุคนี้” โดยเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ ราย

IMG_6441 IMG_6417 IMG_6405 IMG_6413 IMG_6413 IMG_6433 IMG_6389 IMG_6431 IMG_6445 IMG_6468 IMG_6459 IMG_6457 IMG_6475 IMG_6480 IMG_6449 IMG_6485 IMG_6483 IMG_6500 IMG_6512 IMG_6513