มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และได้มอบเงินพร้อมยาสามัญประจำบ้านช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ที่ประสบอุทกภัยในที่ประชุมดังกล่าว จำนวน ๕ ราย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มอบ1

มอบ2

มอบ3

มอบ4