มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย

IMG_20170818_0001 copy