รายงานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๑๕๖๓

Untitled-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓