ร่วมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างแนวใหม่

วันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน  ๒๕๖๐ นายปรารถนา   พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 700 คน และได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สัม1

สัม2

สัม3

สัม4

สัม4