สกสค. จัดใหญ่ กิจกรรม BIG CLEANING DAY

สกสค. จัดใหญ่ กิจกรรม 5ส. BIG CLEANING DAY 27 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ของครูและบุคลากรทางการศกึษา ผู้มารับบริการ และความเป็นระเบียนของสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ด้วย
TSDdWjaSvf_1545809983
ภาพนิ่ง1
IMG_6996 IMG_6995
IMG_7014 IMG_7016
IMG_7027 IMG_7034
IMG_7042 IMG_7037IMG_7036