อบรมโครงการจัดวางระบบควบคุมภายในส่วนภูมิภาค

วันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และนางเอมอร  จันทร์นนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตามสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัด จังหวัดละ   ๒ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 74 คน

คร1

คร2

คร3