เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู กลุ่มเรณูนคร01

วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ณ สำนักงานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู เรณูนคร ๐๑ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

เร1

เร2

เร3