แต่งตั้งทนายจิตอาสาให้บริการเพื่อนครู “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม”

1