โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจำปี พ.ศ. 2560 สามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลด ประกาศ หลักเกณฑ์ โครงการครูดีปูชนียบุคคล