โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

1290140131

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจำปี พ.ศ. 2560 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติฯ โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา