โครงการ “นครพนมเมืองสะอาด”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านขยะมูลฝอย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามโครงการ “นครพนมเมืองสะอาด” ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ จังหวัดนครพนม ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยใช้หลักการ ๓ ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
IMG_6797
IMG_6795