โครงการ “นครพนมเมืองสะอาด”

“นครพนมเมืองสะอาด” ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ จังหวัดนครพนม ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยใช้หลักการ ๓ ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจัดทำแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยงานมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านขยะมูลฝอย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม 80/10 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_6778
IMG_6783
IMG_6775
IMG_6780
IMG_6781