โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมและสมัชชาครูแห่งชาติ โดยนายปรีดา  บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ซึ่งเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และข้าราชการทุกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ต1 ต2 ต3 ต4